سخنرانی عمومی


افضل الاعمال

افضل عبادات

اسرار اعداد

سه رمز موفقیت انسان

شخصیت انسان

ضرب المثل‌های قرآنی

چشمه کوثر

شب اول ماه ربیع

غفلت از عمر

رعایت حقوق دیگران

سخنرانی موضوعی


محرم ۹۳ – اخلاق

محرم ۹۳ – اخلاق

محرم ۹۳ – اخلاق

محرم ۹۳ – اخلاق

محرم ۹۳ – اخلاق

محرم ۹۳ – اخلاق

محرم ۹۳ – اخلاق

محرم ۹۳ – اخلاق

صفات مومن۱

صفات مومن۲

صفات مومن۳

روضه


روز عاشورا

شهادت پیامبر

شهادت امام رضا

شهادت علی اصغر

سخنرانی عمومی


امام زمان

امام شناسی – رافت امام

قران -امام شناسی

کاروان کربلا بعد از عاشورا

معرفت نفس – پیام عاشورا

معرفت نفس و رعایت حقوق دیگران

محبت و اطاعت اهل بیت

هفته وحدت-پیامبر در بیان قرآن

شکرگزاری

احکام + دنیا در بیان اهل بیت

اولین گناه

تاثیرپذیری انسان از اجتماع

حدیث قدسی

شکیات نماز- فضایل علی ع

زینب کبری س

واژه فوت و حالات متوفی

سخنرانی عمومی

سخنرانی موضوعی

آیت الکرسی۱

آیت الکرسی۲

آیت الکرسی۳

آیت الکرسی۴

آیت الکرسی۵

سخنرانی موضوعی


خطبه فدکیه-۱

خطبه فدکیه-۲

خطبه فدکیه-۳

سقیفه ۱

سقیفه ۲

سقیفه ۳

سقیفه ۴

سقیفه ۵

تصویری


زامبی کیست؟

سخنرانی موضوعی


رزق-۱

رزق-۲

رزق-۳

رزق-۴

رزق-۵

رزق -۶

رزق -۷

رزق -۸

رزق -۹

رزق -۱۰

سخنرانی عمومی